អានីន ប៊ីយូធី

House № 151, St. 105, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh