អង្គរ កាហ្វេ

Preaek Samraong village, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal