អាហារដ្ឋាន អារីយ៉ា

St. 68B, Sangkat Samraong, Krong Samraong, Oddar Meanchey