ប៉ាត់ទី កាត់ដេរ

Phsar Veaeng village, Sangkat Kracheh, Krong Kracheh, Kratie