ហាង បុកល្ហុង និង កាហ្វេអាស៊ី

Daeum Slaeng village, Sangkat Chhbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh