បុកល្ហុង ហុយ ហុយ

House № 11, St. 645, Daeum Meakkloea village, Sangkat Chhbar Ampov Ti Muoy, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh