Café Cheangmai

House № 58, St. 474, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh