Capitan Phone Shop

House № 545, St. 271, Sansam Kosal 3 village, Sangkat Boeng Tumpun 1, Khan Mean Chey, Phnom Penh