គ្រួសារចាខ្វៃ

House № 284, St. 7, Sambuor village, Sangkat Dangkao, Khan Dangkao, Phnom Penh