ហាង ចែអម កែវព្រិល 168

House № 276, St. 11, Sambuor village, Sangkat Dangkao, Khan Dangkao, Phnom Penh