ចំការកាហ្វេឡាវ

House № 559, St. 6A, Kampong Thum village, Sangkat Kampong Roteh, Krong Stueng Saen, Kampong Thom