Chamlak Coffee

St. 430, Phum 3, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh