ច័ន្ទ ថុល លក់គ្រឿងអគ្គីសនី និងអាគុយគ្រប់ប្រភេទ

Kampong Bay Khang Tboung village, Sangkat Kampong Bay, Krong Kampot, Kampot