Charm Café

St. 432 Corner 123, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh