ពេទ្យធ្មេញ ច្បារអំពៅ

National Road 1, Kandal village, Sangkat Chhbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh