ចែ អូន មានបោះដុំ និងរាយ ភេសជ្ជៈ ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ

Veal village, Sangkat Kouk Chak, Krong Siem Reap, Siemreap