ជាងកល់ កាហ្វេម៉ាត

Trapeang Rumpeak village, Tram Kak commune, Tram Kak district, Takeo