ហាងកាត់ស្បែកជើង ចេង ចាន់គង់

Mittapheap village, Paoy Paet commune, Paoy Paet district, Banteay Meanchey