ឆោន ធីតា មានលក់បាយ និងម្ហូបកម្ម៉ង

Ta Ong Kaeut village, Roluos commune, Svay Chek district, Banteay Meanchey