ជីង ជីង កាហ្វេដូង & តែគុជ

House № 172, St. 336, Sangkat Boeng Salang, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh