អាហារដ្ឋាន ជីង សាន

House № 50, St. 51BT, Kbal Tumnob village, Sangkat Boeng Tumpun 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh