អាហារដ្ឋាន ជំនោរបៃតង

Ba Chong village, Sangkat Preah Bat, Krong Stueng Traeng, Stung Treng