ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា ជួបកៅ

St. 6A, Damrei Choan Khla village, Sangkat Damrei Choan Khla, Krong Stueng Saen, Kampong Thom