ជូន កាហ្វេដូងគជ់

House № 153, St. 143, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh