ជូន កាហ្វេដូងគុជ

House № 79Eo, St. 67, Sangkat Phsar Thmei Ti Pir, Khan Doun Penh, Phnom Penh