City Zone Modern Phone Shop

House № 215, St. 163, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh