កាហ្វេ ដូង

St. 516, Phum 3, Sangkat Boeng Kak Ti Muoy, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh