កាហ្វេ ដូង

House № 58, St. 528, Sangkat Boeng Kak Ti Muoy, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh