កាហ្វេ ដូងក្រអូបជក់ចិត្ត II

St. 430, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh