កាហ្វេ ដូងក្រអូប

Phum Ti Bei, Sangkat Chrouy Changvar, Khan Chraoy Chongvar, Phnom Penh