Curtain World

House № 209AE, St. Presh Sihanok, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh