ដានី លក់បរិក្ខាអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ

Andoung Pou village, Sangkat Kampong Pranak, Krong Preah Vihear, Preah Vihear