អាហារដ្ឋាន ដារ៉ា

St. 24BT, Tnaot Chrum village, Sangkat Boeng Tumpun 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh