ដេប៉ូ កាហ្វេដូងក្រអូប II

Kouk Khleang village, Sangkat Kouk Khleang, Khan Saensokh, Phnom Penh