ដេប៉ូ ប៊ុន សូផល្លី​​ មានលក់គ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទ

Chob Leu village, Svay Leu commune, Svay Leu district, Siemreap