ភោជនីយដ្ឋានដើមលាភ សាខាដើមលាភ

St. 430 , Phum 3, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh