ហាងកាត់សក់ ដើម្បីអូន

St. 1, Daeum Slaeng village, Sangkat Chhbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh