ហ្គោអន កាត់ដេរ ឯកសណ្ឋាន

House № 144F, St. 143, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh