ហាង តែ បៃតង លក់ស៊ុបគោ សាច់អាំង និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ

Ou Ruessei Pir village, Sangkat Ou Ruessei, Krong Kracheh, Kratie