Hakse Mobile Phone Shop Phsar Thom Thmey Branch

House № 41-43A, St. 126, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh