ភោជនីយដ្ឋាន គ្រួសាររីករាយ

Rumchek Pram village, Sangkat Rotanak, Krong Battambang, Battambang