ហេងហេង លក់ស៊ុប គ្រឿងក្លែម និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ

Phom 8 village, Sangkat Kampong Leav, Krong Prey Veng, Prey Veng