ហេង លាភ កាត់ដេរ

House № 371, Daeum Slaeng1 village, Sangkat Chhbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh