ហាងលក់ម៉ូតូ ហេង ម៉ុង

Ou Chrov village, Paoy Paet commune, Paoy Paet district, Banteay Meanchey