ហាងលក់ម៉ូតូ ហេង ស័ក្កិដា

House № 176E0, St. 274, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh