ហាងម៉ូតូទំនើប ហេង សុខអាន

House № 113Eo -115Eo, St.274, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh