Hight Salon

House № 98, St. 146, Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh