ផ្ទះកាហ្វេ

House № 557, St. 369, Ou Andoung village, Sangkat Preaek Pra, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh