ផ្ទះកាហ្វេ

House № 91, St. 430, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh