ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហុង ថេង

House № 143E0E1, St. 13, Phum 9, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Khan Doun Penh, Phnom Penh